Спеціальна пропозиція для волонтерів та військових!

Спеціальна пропозиція для волонтерів та військових!

097 222 76 00093 229 76 00099 229 76 00

Оферта публічного договору

Оферта про укладення публічного договору роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані1. Загальні положення1.1. Дана оферта (далі – «Оферта») є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Глущенко Олександр Петрович (РНОКПП 2745422017), зареєстрованого за адресою: 03084, місто Київ, вулиця Генерала Матикіна, будинок 11А (далі - «Продавець»), укласти Публічний договір роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (далі - «Договір») на інтернет-сайті «https://estem.ua/», (далі - «Інтернет-сайт»).1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених нижче.«Замовлення» - комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів), поміщення товару(ів) у кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на сторінці https://estem.ua/ Інтернет-сайту, автоматичного переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, у випадку обрання способу розрахунків із запропонованих на сторінці https://estem.ua/payment-and-delivery Інтернет-сайту варіантів, зазначення усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати.«Автоматичне замовлення» - відправлення Продавцем Покупцеві товару на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або іншими подібними в порядку передбаченому цим Договором.«Товар» - об’єкт цього Договору, який був придбаний Покупцем у Продавця шляхом здійснення Замовлення.«Інтернет-магазин» - розділ https://estem.ua/ Інтернет-сайту, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу товарів на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом товарів, що пропонуються для придбання.«Сторони» - Покупець та Продавець.1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.2. Предмет договору2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар(и), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар(и) на умовах зазначених у цьому Договорі.Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:• добровільний вибір Покупцем Товару(ів) в Інтернет-магазині;• самостійне здійснення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;• обрання способу доставки та оплати вартості Товару(ів);• здійснення оплати вартості Товару(ів) та їх доставки;• обробку Замовлення, надіслання та передання Товару(ів) у власність Покупця;• порядок реалізації функції Автоматичного замовлення.3. Порядок здійснення замовлення3.1. Покупець має право здійснити Замовлення будь-якого товару, представленого в Інтернет-магазині використовуючи функцію «Кошик».3.2. За відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим товаром, відмовитися від Товару або скасувати Замовлення.3.3. Продавець має право відмовитися від обробки Замовлення та надіслання Товару(ів) Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час здійснення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.4. Ціна товару, спосіб, строки та порядок розрахунків, вартість та спосіб доставки товару4.1. Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно та вказані в Інтернет-магазині.4.2. Ціни на товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів), вартість якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.4.3. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці https://estem.ua/payment-and-delivery Інтернет-сайту способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора.4.4. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці https://estem.ua/payment-and-delivery Інтернет-сайту способів доставки Товару(ів). Обираючи відповідний спосіб доставки Товару(ів) Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити зазначену під час здійснення Замовлення вартість доставки Товару(ів).4.5. Продавець залишає за собою право скасувати будь яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено часткової або повної передоплати вартості Товару(ів).4.6. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється у випадках, передбачених законодавством. У разі оплати Покупцем товару шляхом переказу грошових коштів з банківської карти, Продавець здійснює повернення коштів на банківську карту, з якої Покупець здійснював відповідний переказ грошових коштів.5. Права та обов'язки сторін:5.1. Продавець має право:5.1.1. Після виконання Замовлення відправляти Покупцю аналогічний товар в аналогічній кількості на адресу, яку Покупець вказав під час здійснення Замовлення, з використанням функції Автоматичного замовлення. Керуючись частиною 3 статті 205 Цивільного кодексу України Сторони обумовили мовчання Покупця після виконання Замовлення як вираження волі на здійснення Автоматичного замовлення. Покупець може відмовитися від функції Автоматичного замовлення шляхом надіслання листа на електронну адресу .au.metse%40eciffo5.2. Продавець зобов’язаний:5.2.1. надіслати та передати Покупцеві Товар(и) у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця.5.2.2. не розголошувати будь-які персональні данні Покупця і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, розміщеною на Інтернет-сайті Політикою конфіденційності, або за бажанням самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.5.3. Покупець зобов'язаний:5.3.1. своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;5.3.2. нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару(ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати.5.4. Покупець має право:5.4.1. вимагати виконання умов цього Договору.6. Відповідальність сторін6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.6.2. Продавець не несе відповідальності за:6.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд та упаковку Товару(ів);6.2.2. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;6.2.3. за затримку і перебої в обробці Замовлення, надіслання та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;6.2.4. за незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну. Покупець несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail і пароля, що використовуються для доступу до облікового запису Покупця. Продавець не несе відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до облікового запису Покупця.6.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер та які об’єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов’язань.7. Інші умови7.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Інтернет-сайті та розповсюджуються на Замовлення здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Інтернет-сайті.7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при здійсненні Замовлення інформації. При цьому, при здійсненні Замовлення Покупець надає Продавцю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до розміщеної на Інтернет-сайті Політиці конфіденційності.8. Якість товару, термін придатності та порядок прийняття претензій8.1. Якість товару відповідає встановленим законодавством України вимогам.8.2. Термін придатності товару починається з дати його виготовлення та зазначається на упаковці Товару.8.3. У разі придбання непридатного Товару(ів) Продавець зобов’язаний на вимогу Покупця замінити Товар(и) на такий, що є придатним до споживання або повернути Покупцю сплачені ним кошти. Повернення коштів у разі підвищення ціни на Товар(и) проводиться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості Товару(ів) на час купівлі. Сплачені за Товар(и) гроші повертаються Покупцеві не пізніше, ніж протягом семи днів з дня задоволення вимоги Покупця. Вимоги Покупця, що пов’язані із заміною Товару(ів) або поверненням коштів, розглядаються за умови пред’явлення розрахункового документа та доказів непридатності Товару(ів).8.4. Приймання відповідних пропозицій та претензій від Покупців здійснюється Продавцем протягом зазначеного у пункті 8.2. цього Договору терміну шляхом заповнення та надіслання Покупцем форми на .au.metse%40eciffo9. Термін дії договору9.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань Сторін та повної реалізації Сторонами передбачених ним прав, за винятком випадків його дострокового розірвання.9.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.